Súťaž

Všeobecné podmienky súťaže                 

 

1. Organizátor
Súťaž organizuje spoločnosť Forward Real, s.r.o., so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 45 909 539 (ďalej len „organizátor“).

2. Termín a miesto trvania súťaže
Súťaž prebieha v období od 20.1.2014 do 31.3. 2014 vrátane. Vzťahuje sa výlučne na územie Slovenskej republiky. Organizátor si vyhradzuje právo predlžiť trvanie súťaže, maximálne však o 30 dní.

3. Účastníci súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „účastník“). V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu.

4. Podmienky účasti v súťaži
Podmienkou účasti v súťaži je zaradenie nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie Forward Real, s.r.o, a to uzatvorením exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluvy v období  od 20.1.2014 do 31.3. 2014 a  vyplnením súťažného formulára a jeho odovzdaním organizátorovi.

5. Výhra a žrebovanie
5.1 Organizátor venuje do súťaže výhru tablet Asus Memo Pad, ktorý je možné vyhrať na základe žrebovania, ktoré sa uskutoční 1. 4. 2014 (alebo v prípade zmeny trvania súťaže do piatich pracovných dní od termínu skončenia súťaže).
5.2 Výhercom sa môže stať len ten účastník, ktorý počas trvania súťaže mal uzavretú exkluzívnu sprostredkovateľskú zmluvu s organizátorom, a nedošlo k jej ukončeniu odstúpením.

5.3 Vyžrebovaný výherca bude o výhre upovedomený zaslaním emailu do troch pracovných dní od uskutočnenia žrebovania. Ak sa vyžrebovaný výherca do troch pracovných dní od zaslania emailu o výhre s organizátorom neskontaktuje, je zo súťaže vylúčený a stráca tak nárok na výhru organizátora. V tomto prípade bude vyžrebovaný náhradník v opakovanom žrebovaní, ktoré sa uskutoční do troch pracovných dní po vylúčení prvého výhercu. Náhradníkovi bude zaslaný email potvrdzujúci výhru, a to do troch pracovných dní od žrebovania. Ak sa vyžrebovaný náhradník do troch pracovných dní od zaslania emailu o výhre s organizátorom neskontaktuje, je zo súťaže vylúčený a stráca tak nárok na výhru organizátora. Opakované žrebovania je možné  opakovať až do momentu, dokiaľ nebude výhra odovzdaná.

5.4 Výhra bude odovzdaná najneskôr do 15. dní po prihlásení sa výhercu k výhre, a to osobne v sídle organizátora súťaže alebo zaslaná poštovým podnikom na adresu uvedenú v súťažnom formulári.
 

6. Ďalšie podmienky
6.1 Organizátor nezodpovedá za nedoručené, poštovým podnikom poškodené alebo stratené zásielky s výhrou. Organizátor nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť elektronických komunikačných zariadení, či už elektronickej alebo mobilnej siete.
6.2 Vymáhanie účasti alebo výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako ako vyplatenie výhier v hotovosti, či ich výmena za výhry iné.
6.3 Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že organizátor zistí, alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne konania, ktoré nie je fair play alebo nie je založené na schopnostiach súťažiaceho podľa súťažných pravidiel.

6.4 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa, organizátora a ďalších firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži, ani osoby im blízke.

6.5 Reklamovať závady na výhre nie je možné.

6.6 Účasťou v súťaži, konkrétne vyplnením súťažného formulára, vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.7 „Zadaním svojho mena a kontaktných informácii do súťažného formulára vyjadruje účastník súťaže v zmysle zákona č. 213/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to za účelom zaslania výhry, vrátane zasielania marketingových informácií, obchodných oznámení, ponúk obchodu alebo služieb prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Súhlas“). Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle zákona č. 213/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov je spoločnosť Forward Real, s.r.o., so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 45 909 539 Udelenie Súhlasu je dobrovoľné a časovo obmedzené na obdobie 5 rokov odo dňa skončenia súťaže. Účastník súťaže je počas tohto obdobia oprávnený písomne požiadať prevádzkovateľa o bezplatné poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané, a to jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku, inak za primeranú úhradu. Pred uplynutím uvedeného obdobia je účastník oprávnený svoj Súhlas písomne odvolať, a to písomne na adresu prevádzkovateľa súťaže. Odvolanie Súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia prevádzkovateľovi. V prípade porušenia povinnosti zo strany prevádzkovateľa, je účastník oprávnený požadovať, aby sa prevádzkovateľ zdržal takéhoto konania, odstránil takto vzniknutý stav, poskytol ospravedlnenie, resp. iné zadosťučinenie, a to na svoje náklady. Prevádzkovateľ osobných údajov účastníka súťaže je zároveň povinný vykonať opravu alebo doplnenie osobných údajov účastníka súťaže tak, aby boli pravdivé a presné. Účastník súťaže je zároveň oprávnený požadovať, aby boli jeho osobne údaje z dôvodov podľa predchádzajúcej vety zablokované, zlikvidované, a v prípade, ak bolo porušené jeho právo na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť, či právo na ochranu mena, má nárok na zaplatenie finančnej náhrady. Účastník súťaže je tiež oprávnený obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie nápravy.“

6.8 Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rozsahu meno, priezvisko, mesto (napr. Ján Úspešný, Košice I) na internetových stránkach www.forwardreal.sk v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.

6.9 Organizátor si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celú dobu jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetových stránkach www.forwardreal.sk.


6.10. Súťaž je spotrebiteľskou, propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

6.11. Organizátor súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov zo strany účastníka súťaže, alebo neprevzatím výhry vyžrebovaným výhercom.

 

V Košiciach, 19.1.2014